Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnem glasovanj –  Najboljše PGD 2022

Avtor: www.gasilecpohiti.si  

AM&PM Global d.o.o. in hčerinsko podjetje Gasilec pohiti, preventivna požarna varnost d. o. o. , Gradnikove Brigade 19, 5000 Nova Gorica (organizator) ter Avto Krka d.o.o. kot generalni sponzor z namenom promocije izdelkov preventivne požarne zaščite organizirata nagradno glasovanje za Naj PGD 2022 (v nadaljevanju: glasovanje ali nagradno glasovanje). S temi pravili organizatorja določata tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v glasovanju.

1.Trajanje glasovanja Sodelujoči lahko v glasovanju sodelujejo v obdobju od 01. 10 . 2019 do vključno 31. 10. 2022. Glasovanje poteka v predfinalnem krogu od 01.10.2019 do 30.09.2022. Ob zaključku predfinalnega glasovanja pa se bodo vsa PGD, katera so se uvrstila v finalno glasovanje, še enkrat pomerila med seboj v roku od 01.10. 2022 do 31.10.2022.

2.Testno glasovanje: Organizator bo za potrebe uskladitve ter optimizacije procesov izvedel testno glasovanje in vse sodelujoče vključil v redni del trajanja glasovanja. Datum objave teh pravil: 28.9.2019

Organizator bo zaradi potrebe po uskladitvi vseh procesov glasovanja izvedel od 18.10.2019 dalje največ 14 dnevno predhodno testiranje glasovanja in bo vse glasovalce, ki so sodelovali v tem testnem obdobju, vključil v redni začetek samega glasovanja.

V finalno glasovanje se bodo uvrstila vsa PGD katera bodo zbrala več kot 100 glasov. Eno izmed PGD, katero je zbralo min 100 glasov  bo organizator izžrebal v finem žrebu in bo prejelo donacijo generalnega sponzorja 1000 eur. Tekom predfinalnega glasovanja bodo potekala tudi časovno različno omejena žrebanja, v katerih bodo podeljene praktične nagrade glasovalcem.

Vse dodatne nagrade ter čas žrebanja le teh se bo sproti določal in dopisoval v ta pravila na spletni strani organizatorja, saj bo tip nagrad in čas žrebanja odvisen od sponzorjev. 

Generalni sponzor in organizator bo vsem sodelujočim fizičnim osebampodeljeval različne nagrade ali nagradne ugodnosti sponzorjev. Generalni sponzor pa bo priskrbel glavno nagrado 1.000 eur. 

Glasovanje za Naj PGD 2022 se konča s finalnim glasovanjem.  

 

 1. Namen glasovanja

Namen glasovanja je izvajanje trženjskega komuniciranja generalnega sponzorja ter organizatorja ter promocija izdelkov preventivne požarne zaščite.

 1. Pogoji sodelovanja v glasovanju 

V predfinalnem in finalnem glasovanju bodo lahko glasovale polnoletne osebe za svoje najljubše PGD (v nadaljevanju glasovalec) na področju republike Slovenije. Svoj glas za PGD lahko glasovalec odda z izpolnjenim obrazcem na strani https://www.ampm.si/naredi-4-korake-do-nagrade-in-pomagaj-svojemu-pgd/ (v nadaljevanju spletna stran).

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi glasovanja, in zaposleni pri katerem od organizatorjev, sponzorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v glasovanju, vendar ne morejo biti izžrebani.

Glasovalec lahko sodeluje v glasovanju tako, da na spletnem mestu:

 

 • izpolni v celoti in z resničnimi podatki odda glasovnico s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, naslov prebivališča in hišna številka, kraj bivanja, poštna številka, telefon, e-mail, datum rojstva),
 • poda soglasje, da mu družbi AM&PM Global d.o.o. in Avto Krka d.o.o. preko telefonskega klica ali na njegov e-poštni ali domači naslov pošiljajo e-sporočila oz. direktno pošto za namen neposrednega trženja,
 • se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v glasovanju,
 • sam vpiše kateremu prostovoljnemu gasilskemu društvu odda svoj glas.

 

S podpisom in soglašanjem s pravili nagradnega glasovanja se glasovalec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradnem glasovanju in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v nagradnem glasovanju, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradnega glasovanja ter objavo imena in priimka na spletni in FB strani organizatorja ter generalnega sponzorja podjetja v primeru, da je izžreban, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

Z oddajo veljavne in v celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi v dodaten žreb za nagrade oz. se jih vključi v osebno ozaveščanje kjer vsak sodelujoči prejme spominsko nagrado oz. nagradno ugodnost organizatorja ali dodatnega partnerskega podjetja.

V glasovanju se upoštevajo le veljavne, pravilno in v celoti izpolnjene ter pravočasno oddane glasovnice. V glasovanju lahko sodelujejo le polnoletne osebe.

 1. Potegovanje za nagrade in izvedba glasovanja 

Sodelujoči se v glasovanju poteguje za dodatne nagrade tako, da na strani glasovanja odda svoje osebne podatke, poda soglasje za neposredno trženje s katerim soglaša, da mu organizator in generalni sponzor pošiljata e-sporočila ali direktno pošto oz. ga kontaktirata preko telefonskega klica z namenom neposrednega trženja, potrdi pogoje sodelovanja v nagradnem glasovanju ter glasuje na naslednji način:

V predfinalnem žrebanju udeleženci glasujejo za:

 • Svoje najljubše PGD med vsemi PGD na področju Republike Slovenije.

Vsak glasovalec lahko iz enega brskalnika odda 1 glas. V kolikor bosta organizatorja ugotovila zlorabe pri glasovanju, bosta sodelujočega, ki je glasovanje zlorabil, izključila iz možnosti za pridobitev dodatnih nagrad oz. nagradnih ugodnosti.

 1. Žrebanje nagrajencev 

Za izvedbo glasovanja in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh članov, ki so predstavniki organizatorja.

Dodatne nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za sodelovanje v žrebanju je, da sodelujoči opravi osebno ozaveščanje o prevetivni požarni varnosti in da spozna rešitve za varen in varčen dom. Dodatni pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila, da je izžrebani sodelujoči kršil pravila.

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja AM&PM Global (Gradnikove Brigade 19, 5000 Nova Gorica) in pod nadzorom komisije in sicer za nagrade dodatnih sponzorjev v naprej dogovorjenih obdobjih, katere bo organizator sproti vpisoval v ta pravila. 

 1. 7 dni počitnic za 4 člansko družino z izletom v Benetke, turistične agencije Top Line d.o.o. Obala 114, 6320 Portorož, žrebanje 31.10.2022
 2. Teden dni počitnic za dve osebi v toplicah po izbiri. To nagrado podari organizator.
 3. Rabatno darilni kupon v vrednosti 50 eur

Organizator bo v sklopu kampanje “NAJ PGD 2022” skupaj s svojim hčerinskim podjetjem Gasilec pohiti preventivna požarna varnost d.o.o. Gradnikove Brigade 19, 5000 Nova Gorica, izvedel tudi posebno nagradno igro z namenom pospeševanja prodaje. Pravila glasovanja so objavljena na tem linku spletne strani 

https://gasilecpohiti.si/pravila_brez-skrbi_od-doma/. 

Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem ali ročno žrebanje prispelih dopisnic, spletnih obrazcev ali kuponov glasovanja. 

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

 • Finalno glasovanje se zaključi do 31. 10. 2022 
 • Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.

Ena oseba lahko glasuje enkrat v predfinalnem glasovanju. Vendar pa lahko glasovalec prejme le eno nagrado oz. nagradno ugodnost in je lahko izžreban samo enkrat. Vsi, ki so glasovali v določenem obdobju gredo v boben za žreb točno tiste določene nagrade, katera bo reklamirana v tem istem časovno določenem obdobju.

 1. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja je določena skladno z dogovorom organizatorja. 

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

 • nadzor poteka glasovanja in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova oz. telefonske številke.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem glasovanjem in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

 1. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani glasovanja, za kar od organizatorjev ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni in FB strani obeh organizatorjev najpozneje v 30 dneh po končanem žrebanju nagrajencev.

 1. Splošno o dodatnih nagradah, nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ali nagradne ugodnosti ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev ali za gotovino.

Organizatorja imata pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli in se prenese v novo nagardno žrebanje v kolikor se organizator za to odloči.

Nagrajencem bo nagrade izročil organizator ali sponzor in sicer je to odvisno od dogovora med organizatorjem in sponzorjem. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bosta nagrajence organizator ali sponzor obvestila prek e-pošte najpozneje v 30-ih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek e-pošte) v roku, navedenem v obvestilu, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se ne bo.

Organizator in generalni sponzor si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v glasovanju sodeloval v nasprotju s pravili glasovanja. 

V kolikor se aktivnosti nagradnega glasovanja ne morejo izvajati tekoče zaradi izrednih razmer, kot so naravne nesreče, epidemija ali nezmožnost izvedbe zaradi izrednih razmer na tržišču se celotna kampanja ustavi in se nagarde ne podelijo. 

 1. Davčne obveznosti

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini v vrednosti posamezne nagrade, ki so višje od 42 EUR.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ali nagradne ugodnosti ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 1. Druge določbe

Organizatorja ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje v glasovanju ali za sodelovanje v glasovanju z napačnimi podatki.

Sodelovanje v glasovanju, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizatorja in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi glasovanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove glasovanje. O tem morata organizator prek spletne strani glasovanja obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator in generalni sponzor sodelujočim ne odgovarjata za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih glasovanja bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani glasovanja. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na office-global@ampm.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z glasovanjem oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator glasovanja ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju glasovanja.

Udeležencem glasovanja sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu office-global@ampm.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi s glasovanjem in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator glasovanja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo glasovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Kot dodatek tem pravilom, udeležence obvestila o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

 1. Dostopnost pravil

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani glasovanja oz. na spletnem mestu https://www.ampm.si/pravila-nagradne-igre-ampm/

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem glasovanju sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za glasovanje Naj PGD 2022 in se strinja, da organizator in generalni sponzor obdelujeta njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

V primeru, da se nagradnemu glasovanju pridruži novo partnersko podjetje se najprej prilagodi spletna forma za podajo soglasja o uporabi osebnih podatkov. Prav tako, se bodo dopolnila in prilagodila pravila na tej strani. 

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bosta organizator in generalni sponzor oddane podatke do preklica uporabljali za namen neposrednega trženja in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic, navadne pošte in telefonskega klica.

Organizator glasovanja ter generalni sponzor se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bosta posredovala neupravičeni tretji osebi ampak vsem svojim pogodbeno povezanim podjetjem s katerimi imajo sklenjene pogodbe o sodelovanju , opravljajo enako dejavnost kot organizator ali generalni sponzor in uživajo veliko mero zaupanja. Organizator in generalni sponzor bosta uporabljala posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

 1. Informacije o upravljavcih

Organizator, generalni sponzor upravljata osebne podatke (v nadaljevanju upravljavca).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavca obdelujeta osebne podatke za naslednje namene:

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradnega glasovanja

Za namen izvedbe glasovanja v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani glasovanja

 • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja organizatorjev in sicer za pošiljanje e-novic, navadne pošte ter telefonskega klica o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih marketinško prodajnih aktivnostih. 

 1. Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke sta upravljavca dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta upravljavca te podatke prenehala obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

 1. Vrste podatkov

Upravljavca obdelujeta naslednje osebne podatke:

 • ime, priimek, e-mail za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani;
 • ime, priimek, naslov, telefon, poštna številka in kraj, e-naslov, rosjstni podatki, podatek pri katerem podjetju je opravil zadnji tehnični pregled, v katerem mesecu ima za namen neposrednega trženja: telefonski klic, pošiljanja navadne pošte, pošiljanje e-novic o zanimivih in aktualnih novicah na produktih ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih; 
 • ime, priimek, e-naslov in naslov za namen izvedbe pošiljanja nagrade;
 • ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

 

 1. Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v glasovanju.

 1. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizatorja hranita in obdelujeta, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja, organizatorja hranita in obdelujeta osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje, se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko hrani še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, organizatorja zagotavljata, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator in generalni sponzor zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorja in generalnega sponzorja, odločita, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirajo, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

 1. Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so organizator, generalni sponzor, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja ali generalnega sponzorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

 1. Iznos v tretje države

Upravljavca ne iznašata osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavca to omogočita ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

 1. Pravice posameznikov

Sodelujoči v glasovanju lahko zahtevajo:

– izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavca o uporabniku obdelujeta,

– popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdelujeta upravljavca, niso pravilni,

– izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavca prenehata uporabljati oziroma omejita obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v glasovanju:

– ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

– uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcema.

Sodelujoči v glasovanju pravice uveljavljajo tako, da organizatorju ali generalnemu sponzorju posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

 

 • na sedež organizatorja ali generalnega sponzorja
 • se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

 

Sodelujoči v glasovanju se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči v glasovanju upravljavcema sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavca bosta posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovila v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

 1. Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v glasovanju meni, da upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov kršita njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri organizatorju. Sodelujoči v glasovanju pritožbo pošlje na naslov organizatorja. 

Sodelujoči v glasovanju lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

 1. Neposredovanje podatkov in posledice

Organizator in generalni sponzor, pri zagotavljanju storitev zahtevata le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v glasovanju ni mogoče.

 1. Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja glasovanja prekliče svoje sodelovanje v glasovanju, tako da pošlje sporočilo organizatorjema na e-poštni naslov office-global@ampm.si in dpo@avtokrka.si . Po prejemu tega sporočila ga organizator in generalni sponzor izključita iz svoje baze.

 

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujeta organizator in generalni sponzor vsak zase. V primeru utemeljenih pritožb se organizator in generalni sponzor zavezujeta, da jih bosta odpravili v čim krajšem času in o tem obvestila sodelujočega.

Organizator in generalni sponzor lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita zasnovo glasovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na tekstovno primeren način in na mestu spletne strani sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

 

Nova Gorica, 27.09.2019

Organizator:

AM&PM Global martketing d. o. o.  

in  Gasilec pohiti preventivna požarna varnost d. o. o.                                                                                             

Direktor: Mateja Štakul